top
titulek

JAK TO TADY CHODÍ

 1. Registrace čtenářů
 2. Objednávky
 3. Vyhledávání v katalozích
 4. Výdej a vracení výpůjček
 5. Kontrola a prodlužování výpůjční lhůty
 6. Reprografie
 7. Čtenářské konto

 

 1. Registrace čtenářů (výhradně osobně, ne v zastoupení)

Vydáváme tyto druhy čtenářských průkazů:

 1. trvalý průkaz k výpůjčkám do studoven i mimo budovu
  • pro čtenáře starší 18 let s doloženým trvalým pobytem v ČR
 2. trvalý průkaz pro prezenční studium ve studovnách NK ČR
  • pro čtenáře starší 18 let, kteří nemohou doložit trvalý pobyt v ČR
 3. povolení ke vstupu do studoven NK ČR
  • pro čtenáře starší 18 let na dobu 1 měsíce

  Podmínky vydání průkazu:

  • vyplněný evidenční list, registrační poplatek a platný osobní doklad totožnosti (OP. Povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu v ČR, služební průkaz Policie nebo Armády ČR apod.)
  • průkazy se vystavují zpravidla na 1 rok ode dne registrace, (povolení ke vstupu do studoven na 1 měsíc), jsou prodlužitelné a jejich ztrátu je nutno ihned hlásit - lze vystavit i duplikát
  • při registraci poskytuje čtenář "v rámci souhlasu subjektu údajů a jednání o smluvním vzahu" knihovně pro jednoznačnou identifikaci mj. osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo), jejichž zpracování a nakládání s nimi je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. NK ČR je registrována pod číslem 00000276/001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Objednávky

K okamžitému studiu v knihovně je volně přístupná jen malá část fondů. Většinu dokumentů je nutno expedovat z uzavřených skladišť na základě Vašich objednávek. Ty mají lístkovou podobu a jsou barevně odlišné (na půjčení domů a do jednotlivých studoven) a je třeba je vyplnit podle předloženého vzoru. Důležité je vyhledat v katalogu nebo počítači správnou signaturu - t.j. číslo, pod kterým je požadované dílo uloženo ve skladišti. Stále větší a větší části našich fondů si již můžete domů i do studoven objednávat on-line.

Doba expedice dokumentů je určována místem jejich uložení a jejich zpracováním pro vypůjčení:

 • do studovny z Klementina cca 2 hodiny
 • do studovny z Hostivaře následující pracovní den v poledne
 • mimo budovu z Klementina max. 24 hodiny
 • mimo budovu z Hostivaře během 2 pracovních dnů

Vyřízené objednávky budou pro Vás ponechány k vyzvednutí 4 pracovní dny v Hale služeb a 1 týden v příslušné studovně.

 1. Vyhledávání v katalozích

a) lístkové katalogy

Katalogy jsou uzavřeny rokem 1995 jako rokem získání publikace. V případě výskytu více exemplářů jednoho titulu doporučujeme uvést na objednávku všechny signatury (třeba i na rub objednacího lístku).

b) databáze

V současné době lze v elektronické podobě v bázi NKC najít záznamy na česky psanou literaturu od r. 1900 a průběžně doplňované údaje o cizojazyčných dokumentech vydaných po r. 1900. Dokumenty získané knihovnou po r. 1995 už nenajdete jinde než v počítači. Informace o dokumentech zde můžeme vidět ve třech stupních úplnosti:

 1. bibliografický záznam se signaturou neexpedovatelného archivního exempláře a odkazem na lístkový katalog (z něj je pak možno objednat papírovou objednávkou do studovny)
 2. bibliografický záznam s více signaturami bez odkazu na konkrétní exempláře (lze objednat pouze papírovou objednávkou a většinou prezenčně)
 3. bibliografický záznam se signaturami i odkazem na konkrétní exempláře (s možností objednat on-line domů nebo do studovny)

Vždy platí postup: volba báze - kritéria pro vyhledávání - zobrazení konkrétních exemplářů - zadání požadavku na výpůjčku, příp. rezervaci, je-li kniha momentálně půjčena.

Elektronické objednávky přijímá systém jen od registrovaných čtenářů s platným průkazem a bez přestupků.

KATIF je soubor naskenovaných služebních katalogů NK ČR včetně Generálního katalogu. Není to katalog interaktivní, pouze prohlížecí, ale může být velmi užitečný. Nabízí např. rozpis jednotlivých svazků starých knižních edic nebo evidenci došlých ročníků periodik z fondu NK. Objednává se z něj pomocí lístkových žádanek, případně po internetu formulářem u konkrétního katalogizačního záznamu.

Podrobné informace o objednávání a zpřístupňování fondů NK ČR jsou k dispozici zde.
Pro zájemce pořádáme instruktáže k výpůjčnímu systému NK ČR.

 1. Výdej a vracení výpůjček

Po době potřebné k vyexpedování Vašich objednávek můžete žádat knihy u pultu v Hale služeb (použili-li jste bílé objednávky nebo on-line s určením HALA) nebo v jednotlivých studovnách (objednací lístky s barevným pruhem nebo určení on-line:

Prosíme Vás, abyste předložili čtenářský průkaz a nahlásili počet objednávek. Vyzvednout výpůjčky má právo pouze držitel čten. průkazu a je povinen převzetí dokumentů stvrdit svým podpisem. Tento úkon je nezastupitelný.

Vracení výpůjček probíhá u téhož pultu, může být provedeno další osobou a předkládat průkaz není nutno.

Mimo budovu knihovny smějí být vynášeny jen ty materiály z fondu NK, které byly řádně zaevidovány jako absenční výpůjčky v hale služeb a jejichž převzetí potvrdil čtenář svým podpisem.

 1. Kontrola a prodlužování výpůjční lhůty

Základní výpůjční lhůta materiálů půjčených absenčně mimo budovu je 1 měsíc (ve studovně 1 týden). Absenční výpůjčka je prodlužitelná i opakovaně, maximálně však po dobu čtyř měsíců. Pak je nutno výpůjčku vrátit nebo předložit k obnovení celého výpůjčního procesu. To vše jen tehdy, nežádá-li knihu další zájemce. Po překročení výpůjční lhůty účtuje NK poplatky z prodlení. O prodloužení je nejlépe požádat před vypršením výpůjční lhůty - osobně, telefonicky, e-mailem nebo i samoobslužně ze svého výpůjčního konta. Vstup do tohoto konta je v bázi NKC přes tlačítko ČTENÁŘ v horní části obrazovky.

 1. Reprografické služby
 1. Samoobslužné kopírování na xeroxech v Hale služeb a v dalších čtenářských prostorách má jistá omezení:
  • je černobílé a max. formát předlohy i kopie je A4
  • je zakázáno kopírovat tímto způsobem české knihy vydané před r. 1935 a zahraniční před r. 1901, předlohy rozměrů větších než A4, s rozpadlou nebo naopak příliš pevnou nebo silnou vazbou, blíže Reprografické služby.

  Po ukončení kopírování se platí v hotovosti počet kopií uvedený na počítadle kopírky.

 2. Na zakázku v reprografické dílně lze objednat kopie z některých předloh nevhodných pro samoobslužné kopírování. Přehled nabízených produktů je uveden v Ceníku placených služeb NK ČR.

 1. Čtenářské konto
V horní části obrazovky v bázi NKC lze tlačítkem Čtenář otevřít tzv. Čtenářské konto. Tam každý registrovaný uživatel může sledovat stav svých výpůjček i zadaných požadavků, případně aktuální výši poplatků z prodlení i část historie svých výpůjček.

Výpůjčky mají podtržená pořadová čísla, na něž se dá kliknout a dalším kliknutím na slovo Prodlužování je možno i "samoobslužně" prodlužovat výpůjční lhůty. Musí být však zachovány tyto podmínky:
 • registrace čtenáře je platná ještě alespoň na 30 dní
 • o prodloužení je žádáno ještě před uplynutím výpůjční lhůty
 • celková doba prodloužení nepřekročí 4 měsíce (pak je nutno knihu vrátit nebo výpůjčku obnovit OSOBNĚ v půjčovně)
 • na výpůjčku nejsou zadány rezervace dalších čtenářů
Z tohoto konta je také možné vymazat dosud nevyřízené Požadavky na výpůjčky, o které již nemáte zájem. Pokud však tabulka hlásí, že je pro Vás již nějaká kniha připravena k vypůjčení, nebudete moci tuto rezervaci zrušit sami. Oznámíte-li svůj nezájem do Haly služeb, kniha může být ihned postoupena dalším čekajícím. Minulé výpůjčky a Platby Vám poskytnou informace o tom, co jste si vypůjčili, případně zaplatili v minulosti.

24.10.2003 Hanuš Hemola | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved