top
titulek

Projekty a granty Referenčního centra

Programové projekty výzkumu a vývoje NK ČR


Projekt Referenční centrum NK ČR byl přijat vedením NK ČR v roce 1997 a v podmínkách složitého financování je realizován od roku 1998. V červnu 1999 bylo centrum uvedeno do zkušebního provozu, v říjnu 1999 byl OSI-Network Library Programme Matching Funds přijat projekt na technické dovybavení centra výpočetní technikou, který byl realizován v průběhu roku 2000. Kompletně vybavené Referenční centrum bylo veřejnosti zpřístupněno 31. července 2000. Na tento projekt navazuje projekt Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací, který získal finanční podporu na léta 2000 až 2003 z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj (LI 2000).

Realizace projektu Referenční centrum Národní knihovny ČR - brána do světa informací (MŠMT, LI 2000 - Informační zdroje pro výzkum a vývoj) si klade za cíl zabezpečit další rozvoj Referenčního centra a pomoci jeho hlavnímu poslání - poskytovat služby blízkým i vzdáleným uživatelům z blízkých i vzdálených fondů. V rámci projektu by měla být dokompletována infrastruktura RC (HW i SW) a obohaceny by měly být základní informační zdroje
(World Bibliographies, World Biographical Archives, Patrologia Latina, Acta Sanctorum). Cílem projektu je vytvořit z RC "bránu", která přímo na místě i prostřednictvím internetu zpřístupní v integrované podobě primární, sekundární i terciální informace zejména pracovníkům vědy a výzkumu.

OCLC FirstSearch Service
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s OCLC obdržela NK ČR jako vůdčí člen "Sdružení pro Českou národní bibliografii" nabídku na zpřístupnění služby FirstSearch v hlavních českých knihovnách. Bližší informace o projektu OCLC FirstSearch Service.


ZDROJE ZÍSKANÉ NA ZÁKLADĚ PROJEKTŮ A GRANTŮ:

Rok 2000 byl zlomovým pro rozšíření nabídky informačních zdrojů ve službách NK ČR. Knihovna získala finanční podporu pro několik svých projektů z programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj (MŠMT, LI2000) a rovněž participuje na dalších projektech v rámci tohoto programu jako spoluřešitel, resp. jako účastník konsorciálních licencí. Díky tomuto velkorysému programu došlo k razantnímu rozšíření nabídky primárních (plnotextových) i sekundárních elektronických informačních zdrojů, kterou jsou zpřístupňovány lokálně i v online režimu ve většině studoven NK ČR.

Informační zdroje získané v rámci projektu
"Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací"
:
 • kolekce World Bibliographies zahrnuje tituly nejvýznamnějších jazykových oblastí (angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, portugalština, latina, hudebniny, mapy a atlasy) v retrospektivě od 15. století a doplnila základní národní bibliografie, kterými NK již ve svých fondech disponovala
 • World Biographical Archives - impozantní celosvětová kolekce biografických údajů na mikrofiších s rejstříkem v elektronické (online a CD-ROM) a tištěné podobě
 • Patrologia Latina a Acta Sanctorum - jsou určeny zejména specialistům, kteří využívají bohatství historických fondů NK a odborným pracovníkům, kteří se zabývají zpracováním historických sbírek
 • The American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES) - bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a v Kanadě od r. 1990.
Informační zdroje získané v rámci dalších projektů:
 • OCLC FirstSearch Service je jednou z nejvýznamnějších služeb tohoto typu ve světě a kombinuje to nejlepší z funkcí souborných katalogů, meziknihovních služeb, dodávání dokumentů a elektronických plných textů. Zajišťuje přístup k OCLC Online Union Catalog, který obsahuje více jak 40 milionů bibliografických záznamů od 11. století po současnost s lokacemi knihoven celého světa jako základní informační zdroj pro poskytování meziknihovních služeb pro zabezpečení pracovníků z oblasti vědy a výzkumu v celé České republice. Dále obsahuje přístup k bázi ERIC (Educational Resources Information Center), MEDLINE, H. W. Wilson Select v plných textech a k dalším.
 • databáze firmy EBSCO zaměřené zejména na společenské a humanitní vědy, ekonomiku a medicínu, jedná se o 3 500 titulů plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur a více jak 1 300 plnotextových příručních publikací
 • databáze ProQuest 5000 - bibliografické záznamy téměř 7 000 zahraničních periodik (z toho 4 tisíce s plnými texty) z medicíny, společenských a humanitních oborů, obchodu a aplikovaných přírodních věd
 • bibliografická databáze Periodical Contents Index - obsahy článků z 3 300 odborných společenskovědních časopisů od roku 1990 s doplňující službou PCI Fulltext
 • Web of Science - retrospektivní databáze od r. 1980 obsahuje bibliografické údaje včetně abstraktů, zpřístupňuje Science Citation Index Expanded (5 600 titulů), Social Science Citation Index (1 700 titulů), Arts and Humanities Citation Index (1 140 titulů)
 • Biological Abstracts - nejdůležitější informační zdroj z oblasti biologie a biomedicíny s propojením na Souborný katalog ČR - Zahraniční periodika. Základní informace.
 • Springer Link - přístup do elektronických verzí časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer. Prostřednictvím služby Link je k dispozici 485 odborných časopisů z oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva či ekonomie.
 • konsorcium Elsevier Science - báze ScienceDirect umožňuje přístup do plných textů cca 300 odborných periodik z chemie, geologie, biologie a medicíny. Základní informace.

27.10.2003 Jindřiška Pospíšilová | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved