top
titulek

Programy Ministerstva pro místní rozvoj na podporu napojování na Internet

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydává

Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly MMR v rámci Programu obnovy venkova

Obec (cca do 5000 obyvatel) se musí přihlásit, nebo být přihlášena do Programu obnovy venkova, aby mohla podávat projekty.

 • Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova jsou k dispozici na - referátu regionálního rozvoje příslušného okresního úřadu.

 • V roce 1998 rozšířilo MMR granty o dotační titul 6 a 7.

 • Tyto dotační tituly se týkají podpory vzdělávání a poradenství Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši 70% nákladů projektu v běžném roce. Preferovány jsou takové projekty, které jsou zaměřeny na vytváření, nebo oživení mikroregionů (týkají se více obcí, které určí jednu obec jako nositele projektu.

 • Ministerstvo pro místní rozvoj klade důraz na informatiku - zavádění Internetu pro přenos informačních dat, zejména regionálních , prostřednictvím např.informačních center pro získávání, zpracování, uchovávání a poskytování informací, souvisejících se všemi stránkami života v mikroregionu. To je velmi důležité pro následující roky, neboť bez kvalitních informací a bez rychlého přístupu k nim budou obce a další nositelé projektů s obtížemi získávat potřebné znalosti o jednotlivých rozvojových programech vládních i nevládních institucí a o finančních podporách pro jejich realizaci (uvedeno podobně v připravované metodice - zabývá se Programem obnovy venkova, granty atd.). Důraz je kladen i na to, že Internet musí sloužit co nejširšímu okruhu obyvatel a měl by také být co nejefektivněji využíván.To znamená, že jeho umístění je optimální v takovém zařízení, které je co nejvíce přístupné občanům. Těmito zařízeními mohou být veřejné knihovny.

 • Pro poskytování dotací platí Zásady pro poskytování dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění Doplňku č. l (č.j. 11026/98-22 ze dne 5. 10. 1998).

 • Pro rok 2001 stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj další podmínky a kriteria:

  • dotace v rámci dotačního titulu č.6 (poradenství a vzdělávání) může dosáhnout max. 200 tis. Kč

  • dotace v rámci dotačního titulu č. 7 také max. 200 tis. Kč, při relizaci akcí integrovaného projektu max. 1 mil. na realizaci akce.

 • Žádost o dotace pro rok 2001 musí obec podat do 5. ledna 2001 příslušnému referátu okresního úřadu na předepsaných formulářích.

 • Formuláře žádosti lze také stáhnout z webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj.

 • Vzor - Návod k vypracování projektu Vybudování informačního centra pro občany a návštěvníky obce ... (dokument ve formátu .rtf ke stažení - 24,7 kB)

 • Postup při podávání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2002

1.3.2001 | Webmaster | Na hlavní stranu | Zpět nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved