Logo TDKIV  

TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD)

 
 


 

Základní informace || Pracovní databáze || Další terminologické zdroje || Excerpované normy || Archiv projektu TDKIV ||

 
   

Základní informace

TERMINOLOGIE KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ VĚDY V ČR A SR - odborný seminář. Brno, Moravská zemská knihovna, úterý 14.10.2003

Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vznikla v letech 2001-2002 v rámci projektu, který byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR.
Databáze je spravována Odborem knihovnictví NK ČR; obsahuje cca 2800 hesel tvořených cca 4200 termíny, které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.

TDKIV v odborném tisku

Pro vyhledávání lze využít všechna pole záznamu hesla, jehož strukturu tvoří

 • Termín
 • Poznámka (pouze freetextové vyhledávání)

  Specifikuje obsah nebo rozsah pojmu, obsahuje formalizované informace o charakteristice termínu:

  ciz. - termín pocházející z cizího jazyka, který nemá vhodný český ekvivalent
  hist. - termín označující historické předměty a jevy
  neol. - neologismus, nový, neustálený termín
  zkr. - označuje zkratku, která je obvykle rozepsána v závorkách
  zř. - termín užívaný zřídka

 • Ekvivalent (pole se prohledává v rámci pole Termín)

  Obsahuje synonyma, antonyma, příp. jiné formy termínu (zkratka apod.). Za ekvivalentem může být uvedena poznámka, která specifikuje obsah nebo rozsah pojmu, obsahuje formalizované informace o charakteristice termínu:

  ant. - antonymum
  ciz. - termín pocházející z cizího jazyka, který nemá vhodný český ekvivalent
  hist. - termín označující historické předměty a jevy
  neol. - neologismus, nový, neustálený termín
  nespr. - nesprávný termín
  nevh. - nevhodný termín
  zast. - zastaralý termín
  zř. - termín užívaný zřídka

 • Anglický ekvivalent
 • Výklad termínu (pouze freetextové vyhledávání)
 • Příbuzný termín (pouze freetextové vyhledávání)
 • Zdroj výkladu

  Obsahuje jeden nebo více zdrojů ve zkrácené citaci, prostřednictvím odkazu do jiné databáze NKČR nebo seznamu zdrojů lze zobrazit úplné citace

 • Autor hesla
 • Lektor hesla
 • Třídník
Popis třídy Označení
Informační technologie ABC
Databázové systémy, typologie databází, expertní systémy, automatizované knihovní systémy ABDB
Ediční činnost (Práce s textem) ABDE
Bibliografie B
Teorie informační vědy a knihovnictví IA
Internet IFE
Knihovnické a informační profese KR
Budování a organizace knihovních fondů O
Typologie elektronických dokumentů a paměťových médií OAAA
Typologie tištěných dokumentů OAAB
Katalogizace OD
Typologie katalogů a rejstříků OE
Věcné zpracování dokumentů, sémantická redukce dokumentů, selekční jazyky OF
Ochrana fondu OL
Informační služby S
Bibliopedagogika SF
Organizace a typologie knihoven T
Informační vzdělávání V
Knihověda XA
Rukopisy a staré tisky XAA
Knihtisk XBA
Nakladatelská činnost XC
Autorské právo XD
Hraniční obory Z

Pozn.: Jedná se o pracovní třídění použité při zpracovávání hesel pro bázi TDKIV

Kromě vyhledávání v jednotlivých polích lze vyhledávat v celém záznamu.

Jednotlivé tematické oblasti jsou v databázi zastoupeny přibližně v tomto poměru:

Tematická oblast Podíl hesel v db [%]
knihověda 16
katalogizace, typologie katalogů 10
internet, elektronické dokumenty, metadata 10
doplňování, budování a ochrana fondu 8
knihtisk, nakladatelská činnost 8
typologie tištěných dokumentů 8
věcné zpracování dokumentů, selekční jazyky 7
informační věda a hraniční obory 7
ediční činnost 5
informační služby 5
organizace a typologie knihoven 3
databázové systémy, typologie databází, AIKS 3
informační technologie 3
bibliografie 2
autorské právo 2
bibliopedagogika 2
informační vzdělávání a profese 1

Pracovní databáze

umožňuje vyhledávat mimo rozsah a obsah TDKIV. Najdete zde, kromě termínů obsažených v TDKIV, výrazy:

 • nově zapsané o jejichž zařazení do TDKIV není ještě rozhodnuto
 • nehotové, v různých fázích zpracování
 • vyřazené z TDKIV

Zveřejněním pracovní verze bychom rádi přispěli ke zkvalitnění odborné diskuse a připomínkování báze ze strany zájemců o terminologii. Nalezené výklady a další informace je třeba brát pouze jako návrh nebo námět k diskusi. K vyhledávání ověřených údajů je nutno používat výhradně TDKIV.

Vyhledávání:

V pracovní databázi jsou k dispozici stejné rejstříky, jako v TDKIV, ale jejich využití je omezeno neúplností záznamů. Lze využít statusu záznamu, který označuje, v jaké fázi zpracování termín právě je.

Statusy záznamů:

Označení: Vyjadřuje:
A Termín byl přidělen k autorskému zpracování.
D Záznam je kompletně zpracován.
E Termín je ekvivalentem k jinému termínu. Bude zpracován jako ekvivalent a samostatný záznam bude zrušen.
K Termín byl vybrán k autorskému zpracování a zařazení do TDKIV.
L Termín byl autorsky zpracován, záznam prošel redakční úpravou, ale nebyl lektorován.
N Nově přidaný termín, který dosud nebyl posouzen. Není určeno, zda bude součástí TDKIV.
P Termín byl vybrán k autorskému zpracování a zařazení do TDKIV, podle možnosti přednostně.
R Termín byl autorsky zpracován, ale záznam neprošel redakční úpravou (Status by se mohl vyskytnout jen za výjimečných podmínek).
S Termín byl předán k posouzení supervizorovi, bude přidělen status K, P, U nebo V.
U Zařazení nebo vyřazení termínu z TDKIV bude ještě zvažováno.
V Termín je vyřazen z TDKIV.

Záznamy se statusy L, R a D se zobrazují v TDKIV i v pracovní bázi. Záznamy se statusy N, S, K, P, U, V, A pouze v pracovní bázi. Některé statusy nemusí být v bázi přiděleny. Vaše připomínky ke statusu záznamu z pracovní báze (tj. především k jeho vyřazení nebo zařazení) uvítáme na adrese správce báze.

Další výkladové zdroje oborové terminologie dostupné volně online

Informační věda, knihovnictví

Knihověda

 • ROBERTS, Matt T., ETHERINGTON, Don. Bookbinding and the Conservation of books : A Dictionary of Descriptive Terminology. Stanford University Library, 2001. Dostupný na WWW: http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html
 • Malý terminologický slovník pro bibliofily : (Podle knihy Dra Zdeňka Tobolky: KNIHA : její vznik, vývoj a rozbor. Praha: Orbis, 1949.). Posl. akt. 8.6.2000. Dostupný z WWW: http://www.volny.cz/pavelpilz/SLOVNIK.HTM

Polygrafie, typografie

Informační technologie, internet

04.11.2003

Správa databáze

Se všemi připomínkami i dotazy k obsahu TDKIV se obracejte na správce databáze:

Mgr. Eva Bartůňková
Národní knihovna ČR
Odbor knihovnictví
Klementinum 190
110 01 Praha 1
tel:. 221 663 342
e-mail: Eva.Bartunkova@nkp.cz

Elektronická konference Terminologie