top
titulekNařízení vlády

ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

(Dokument .doc ke stažení - 76 kB)


Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací provozovatelům knihoven ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") na činnosti a projekty podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona a na zajištění výkonu regionálních funkcí podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na
a) projekty vědy a výzkumu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy, 1)
b) výstavbu nebo rekonstrukci knihovny podle § 15 odst. 1 písm. k) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy. 2)

Pravidla poskytování dotací
podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona

§ 2

Dotaci lze poskytnout provozovateli knihovny zapsané do evidence knihoven, 3) který nemá ke dni podání žádosti splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 3

Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vyhlásí do 31. října kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta, prostřednictvím tisku a v informačním systému s dálkovým přístupem 4) výběrové dotační řízení pro následující rozpočtový rok pro jednotlivé oblasti vybrané v rozsahu podle § 7 až 15 tohoto nařízení.

§ 4

(1) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje
a) název nebo obchodní firmu provozovatele knihovny, identifikační číslo, sídlo a právní formu, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení provozovatele knihovny, místo trvalého pobytu a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, je-li provozovatel knihovny právnickou osobu,
d) bankovní spojení,
e) daňové identifikační číslo provozovatele knihovny,
f) telefonní a faxové číslo, popřípadě elektronickou adresu,
g) popis činnosti nebo projektu, na které je dotace žádána (dále jen "projekt"), včetně termínu a místa jeho realizace a popisu dosavadního zabezpečení činnosti, na kterou je dotace požadována,
h) požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti o poskytnutí dotace obsahuje
a) podrobný rozpočet projektu,
b) prohlášení o výši finanční spoluúčasti provozovatele knihovny na realizaci projektu,
c) prohlášení provozovatele knihovny o splnění podmínek podle § 2.

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 10. ledna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 5

(1) Projekty posuzují výběrové komise jako poradní orgány ustavené ministerstvem, které vždy hodnotí
a) kvalitu projektu, jeho společenskou potřebnost a předpokládaný přínos,
b) přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti,
c) odbornou úroveň a vybavenost knihovny,
d) výsledky realizace projektů provozovatele knihovny, pokud na ně byla poskytnuta dotace v předchozích letech.

(2) Jednání výběrových komisí se řídí jednacím řádem vydaným ministerstvem.

§ 6

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu, 5) a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný rozpočtový rok. Při rozhodování o žádostech o poskytnutí dotace se přihlíží k pořadí doporučenému výběrovými komisemi na základě hledisek podle § 5 odst. 1.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 70% rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

§ 7

Dotace na zavádění nových technologií v oblasti zajištění
veřejných knihovnických a informačních služeb

Cílem zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb je především
a) automatizace knihovnických a informačních procesů, při níž se respektují vyhlášené knihovnické a technické standardy doporučené Národní knihovnou České republiky jako centrem standardizačních činností,
b) integrace informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány.

§ 8

Dotace na podporu propojení knihoven v síti

Cílem podpory propojení knihoven v síti je především
a) připojení veřejných knihoven k informačnímu systému s dálkovým přístupem,
b) zkvalitnění stávajícího připojení veřejných knihoven k informačnímu systému s dálkovým přístupem,
c) rozšíření stávajícího počtu pracovních stanic pro uživatele.

§ 9

Dotace na zpracování informačních pramenů do elektronické
podoby a jejich zpřístupnění

Cílem zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění
je především

a) digitalizace historických fondů knihoven, při níž se dodržují příslušné standardy,
b) mikrofilmování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, při němž se dodržují příslušné standardy,
c) budování a rozvoj digitální knihovny a archivu za účelem dlouhodobého zpřístupnění digitálních dat,
d) zpřístupnění katalogů v elektronické podobě v knihovnách s knihovními fondy velkého rozsahu nebo zásadního významu, které zajišťují meziknihovní výpůjční služby nebo uchovávají a zpřístupňují národní kulturní dědictví a tradičně vykazují vysokou úroveň katalogizace,
e) sdílená katalogizace knihoven a kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v rámci souborného katalogu.

§ 10

Dotace na doplnění knihovního fondu

Cílem doplnění knihovního fondu je především
a) nákup tištěné neperiodické i periodické produkce odpovídající profilu knihovního fondu knihovny,
b) nákup elektronických informačních zdrojů,
c) nákup knihovního fondu v souvislosti s integrací České republiky do Evropské unie,
d) nákup knihovního fondu v souvislosti s podporou rozvoje národnostních menšin.

§ 11

Dotace na ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

Cílem ochrany knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí je především
a) ochrana historických fondů knihoven s využitím nejnovějších restaurátorských metod a technologií v praxi,
b) zamezování a odstraňování nežádoucích vlivů prostředí na knihovní fondy,
c) odstraňování následků živelných pohrom a katastrof.


§ 12

Dotace na zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením

Cílem zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením je především
a) nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké,
b) nákup a instalace technických zařízení pro občany se zdravotním postižením umožňujících přístup do knihovny,
c) nákup technických zařízení umožňujících zpřístupnění klasických knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů občanům se zdravotním postižením.

§ 13

Dotace na projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

Cílem projektů v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti je především
a) rozvoj čtenářství,
b) pořádání přednášek, seminářů, besed, soutěží a výstav,
c) vydávání publikací.

§ 14

Dotace na zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven

Cílem zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven je především mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
a) v práci s informačními a komunikačními technologiemi,
b) v katalogizaci,
c) v jiných oblastech nutných k výkonu povolání.

§ 15

Dotace na vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy

Cílem vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy je především
a) zabezpečení historických fondů a objektů knihoven před vloupáním,
b) nákup a instalace zabezpečovacího zařízení za účelem snížení rizik krádeží u volně přístupných knihovních fondů,
c) zabezpečení knihovních fondů a objektů protipožárními systémy.


Pravidla poskytování dotací na zajištění výkonu regionálních funkcí
podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona

§ 16

(1) Dotaci lze poskytnout provozovateli krajské knihovny nebo provozovateli vybrané základní knihovny v kraji, na kterou byl výkon regionálních funkcí přenesen.

(2) Provozovateli vybrané základní knihovny lze dotaci poskytnout pouze na činnosti vymezené ve smlouvě o přenesení regionálních funkcí.

§ 17

(1) Dotace jsou poskytovány z finančních prostředků státního rozpočtu určených na realizaci Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (dále jen "Program").

(2) Ministerstvo může každoročně vyčlenit z finančních prostředků Programu částku ve výši nejvýše 5% pro řešení případné nevyváženosti systému regionálních funkcí knihoven.

(3) Z částky, která představuje 55 % zůstatku finančních prostředků Programu, se stanoví průměrná částka finančních prostředků na jednoho obyvatele České republiky. Na zajištění výkonu regionálních funkcí na území každého kraje přísluší finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel kraje podle posledního sčítání lidu 6) a stanovené průměrné částky na jednoho obyvatele.

(4) Z částky, která představuje 45 % zůstatku finančních prostředků Programu, se stanoví průměrná částka finančních prostředků na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v České republice. Na zajištění výkonu regionálních funkcí na území každého kraje přísluší finanční prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí v kraji a stanovené průměrné částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí.

(5) Předběžnou částku finančních prostředků Programu určenou na podporu zajištění regionálních funkcí na území kraje podle odstavců 3 a 4 oznámí ministerstvo provozovateli krajské knihovny do 31. října kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta. Při jejím stanovení vychází ministerstvo z návrhu státního rozpočtu na nadcházející rozpočtový rok.

§ 18

(1) Žádost o poskytnutí dotace na podporu zajištění regionálních funkcí na území kraje podává provozovatel krajské knihovny i za provozovatele vybraných základních knihoven v kraji, na které byl výkon regionálních funkcí přenesen, ministerstvu do 30. listopadu kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta.

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje o provozovateli krajské knihovny a o provozovatelích základních knihoven v kraji, na něž byl výkon regionálních funkcí přenesen, stanovené v § 4 odst. 1 písm. a) až f) a h). Přílohou žádosti jsou kopie smluv o přenesení regionálních funkcí na základní knihovny.

§ 19

(1) Ministerstvo vydává rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 5) o poskytnutí dotace jednotlivým provozovatelům knihoven na příslušný rozpočtový rok.

(2) Výše dotace je dána součtem částí finančních prostředků určených výpočtem podle § 17 odst. 3 a 4.

(3) Dotace se poskytuje v souladu se zvláštním právním předpisem, 2) a to zpravidla průběžně čtvrtletně, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

(1) Dotaci nelze poskytnout, pokud provozovatel knihovny nepředložil vyúčtování dotace poskytnuté na podporu knihoven v předchozím rozpočtovém roce v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace, popřípadě pokud neodvedl nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu.

(2) Dotaci lze použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(3) Z dotace lze hradit kapitálové, běžné a mzdové výdaje související s realizací projektu nebo související s podporovaným zajištěním regionálních funkcí. Pro stanovení konkrétní výše dotace na mzdy se použije zvláštní právní předpis, 7) podle kterého se stanoví platy zaměstnanců vykonávajících stejné nebo srovnatelné činnosti.


§ 21

Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy. 8)

§ 22

Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vyhlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle předpisů.

§ 23

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


předseda vlády


ministr kultury


1) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.
Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 153/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
3) § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon)
4) § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
5) § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
6) Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.
7)
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992, zákona č, 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 20/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 217/2000 Sb. a zákona č. 492/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb., nařízení vlády č. 125/2000 Sb. a nařízení vlády č. 453/2000 Sb.
8) Zákon č. 218/2000 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

08.07.2002 | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved